Учебные пособия

 

А.Нугуманова.,Ж.Сагдолдина., Моделирование физических процессов в многоагентной среде NetLego, Усть-Каменогорск, Издательство ВКГУ им. С.Аманжолова «Берел», 2019.-100с.

Скачать
 

Ж.Е.Қошқар., М.С.Жапарова., Е.П.Шевчук., А.К.Хамитжанова., Б.К.Рахадилов., Физика пәнін CLIL әдісімен оқыту барысында қажетті терминдер мен анықтамалар жинағы, Өскемен: «ШҚБК АРГО» баспасы, 2019ж.-105б.

Скачать
 

А.Ж.Мәмбетяр., М.Үлесбекқызы., М.С.Жапарова., Б.К.Рахадилов., Е.П.Шевчук., Логика-.ылымның кілті, Өскемен: «COMP ART» баспасы, 2019ж.-82б.

Скачать
 

А.Nugumanova.,Sagdoldina., B.Rakhadilov, Modeling physical processes in NetLego multi-agent environtment, Ust-Kamenogorsk: Publishing house Berel of East Kazakhstan State University named after S.Amanzholov,2020.-101 p.

Скачать
 
 

Әкбар Н.Ж., Ботабаева Г.Б., Жапарова М.С., Сағдолдина Ж.Б., Ерболатова Г.У., «Электродинамика» бөліміне арналған есептер жинағы, Өскемен:2020,60 б.

Скачать
 

Алдаберганова Г.Б., Жапарова М.С., Сағдолдина Ж.Б., Рахадилов Б.К., QR программасында механика бөліміне есеп шығару мысалдары мен тест есептер жиынтығы, Өскемен: «АРГО ШҚПК» ЖШС, 2020. – 130 б.

Скачать
 

Самат Е., Жапарова М.С., Сағдолдина Ж.Б., Ботабаева Г.Б., Оралбекова Т.О., Электр және магнетизм бөлімі бойынша қиындығы жоғары есептерді шығару жолдары мен тест есептер жиынтығы Өскемен: «АРГО ШҚПК» ЖШС, 2020. – 107 б.

Скачать
 

Кенжебек Г., Жапарова М.С., Бейбітқызы П., Сағдолдина Ж.Б., Рахадилов Б.К., Инклюзивті білімді қажет ететін балаларға физика пәнінен оқу-әдістемелік құрал, Өскемен: «АРГО ШҚПК» ЖШС, 2020. – 109 б.

Скачать